انسانها نیز میتوانند باعث شوند که آب سطحی از طریق آلودگی «تلف شود» یا به عبارت دیگر غیرقابل استفاده گردد. بادبزن یا فن متعلق به این دستگاه هوا را از روی کویل عبور داده و باعث گرمایش یا سرمایش اتاقهای داخلی ساختمان میگردد. در نتیجه، آب فاضلاب موجود در انبار فاضلاب، بهتر تخلیه میگردد. این امر شامل سرمایهگذاریهای لازم برای نگهداری و حفظ زیرساختهای موجود نمیشود. این موضوع به این دلیل است که در حال حاضر ۷ میلیارد نفر روی سیاره هستند، مصرف گوشت و سبزیجات آنها در حال افزایش است، و رقابت فزاینده ای بر سر آب برای صنعت، محصولات سوخت زیستی شهرنشینی و اقلام غذایی متکی به آب وجود دارد. حتی اگر مقداری آب در دسترس بماند، هزینه جذب آن بهطور فزاینده ای بیشتر است. امروزه رقابت بر سر منابع آب بسیار شدیدتر است. بنابراین، اسمیت معتقد است که رقابت بر سر آب در دنیای پر جمعیت، تهدیدی اصلی برای پایداری و بقای بشر به وجود میآورد، حتی تا آنجا پیش میرود که جنگهای جهانی فرض شده در مکاشفات یوحنا، بر سر کنترل ورقههای یخی نازک و مخازن تقریباً خشک شده، رخ میدهد. نقل قولهای متداول عبارتند از: وزیر امور خارجه سابق مصر و دبیرکل سابق سازمان ملل، پطرس غالی که پیشبینی میکند: «جنگ بعدی در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نه سیاست»؛ جانشین او در سازمان ملل، کوفی عنان که در سال ۲۰۰۱ گفت «رقابت شدید بر سر آب شیرین منشا درگیری و جنگها در آینده میشود» و معاون سابق بانک جهانی اسماعیل سراگلدین که گفت جنگهای قرن آینده بر سر آب خواهد بود مگر اینکه تغییرات چشمگیری در حکمرانی رخ دهد.

تصفیه آب خانگی

طی ۲۵ سال گذشته، سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامه نگاران اغلب پیشبینی کردهاند که منازعات بر سر آب، منشأ جنگهای آینده خواهد بود. در این روش شیرین کردن آب گرم می شود و به بخار تبدیل می شود که آب را از نمک جدا می کند، زیرا نمک ها فرآیند تبخیر را طی نمی کنند. استفاده مجدد از آب شرب برنامهریزی شده بهطور عمومی به عنوان پروژه بازیافت آب برای آب شرب اطلاعرسانی میشود. برای جلوگیری از بحران آب جهانی، کشاورزان باید برای افزایش بهرهوری جهت تأمین تقاضای در حال افزایش غذا تلاش کنند، تا زمانی که صنایع و شهرها، راهکارهایی برای استفاده مؤثرتر آب پیدا کنند. اگر یک مخزن پرتر از آنچه که باید باشد نگه داشته شود، (به غیر از مصرف تفریحی) سپس آب حفظ شده را میتوان به عنوان استفاده تفریحی دستهبندی کرد. در زیر برخی از عناوین استفاده شده توسط دانشمندان برای توصیف گزینههای احیای آب آورده میشوند: آب مورد استفاده مجدد آبی میباشد که بیش از یک بار استفاده شده یا بازیافت شدهاست. در این زبان برنامهنویسی امکان پیادهسازی انواع الگوریتمهای محاسباتی، محاسبات عددی، شرطها و ساختارهای حلقه تکرار، زیر برنامه ها، آرایه ها، برنامههای متنی، گرافیکی و رابطهای گرافیکی وجود دارد.

آب زیرزمینی، آب شیرینی است که در فضای منافذ زیر سطح خاک و سنگها قرار دارد. مواد معدنی، گازها و مواد آلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ، طعم و بوی نامطلوب شوند. آب آزاد شده برای White water rafting ممکن است برای تولید برق آبی (در زمان اوج نیاز به برق) در دسترس نباشد. برای شروع پیشنهاد میشود سه بار در روز هر بار دو قاشق غذاخوری میل کنید و مقدار آن را به تدریج افزایش دهید. مقدار کل آب موجود در هر زمان معین یک نکته حائز اهمیت است. بهطور کلی کشورهای توسعه یافته تر آمریکای شمالی، اروپا و روسیه با تهدید جدی در مورد تأمین آب تا سال ۲۰۲۵ مواجه نخواهند شد نه تنها به دلیل ثروت نسبی آنها بلکه مهمتر اینکه جمعیت آنها با منابع آب موجود بهتر هماهنگ خواهند شد. تخمین زده شدهاست که ۸٪ مصرف آب جهان برای اهداف خانگی است. گاهی شامل سطوح بالاتری از مواد مغذی مانند نیتروژن، فسفر و اکسیژن میشوند که ممکن است به حاصلخیزی باغها و کشاورزی هنگامیکه برای آبیاری استفاده میشوند کمک کنند. اثرات احتمالی شامل اوتروفیکاسیون است.  A rt ic᠎le h as be en g᠎en erat᠎ed with GSA​ Con​te nt᠎ G​enerator ᠎DEMO!

آب با بالاترین خلوص ممکن مورد نیاز است. در جایی که قابل اجرا باشد سیستم از سیتم لولهکشی دوگانه به منظور نگهداشتن آب بازیافتی از آب شرب استفاده میکند. آب شرب همان آب قابل نوشیدن میباشد. نیروی برق آبی، از نیروی آب جاری در سرازیری که یک توربین متصل به یک ژنراتور را به حرکت درمیآورد، انرژی دریافت میکند. این مرحله کیفیت آبهایی که آب فاضلاب را دریافت میکنند، حفظ میکند. چگونگی تحویل آب شرب مجدد استفاده شده تعیینکننده این میباشد که استفاده مجدد از آب شرب مستقیم یا غیرمستقیم نامیده شود. در طرح استفاده مجدد مستقیم از آب شرب(DPR)، آب بهطور مستقیم در خطوط لولهکشی که منتهی به دستگاه تصفیه آب یا سیستم توزیع آب میشود، قرار میگیرد. استفاده مجدد از آب شرب ممکن است که با یا بدون ذخیرهسازی مهندسی مانند مخازن زیرزمینی یا روزمینی انجام گردد. این یک مرکز دو منظوره است که از تقطیر لحظه ای چند مرحله ای استفاده میکند و قادر به تولید ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال است.