این صفحه آخرینبار در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۷:۱۳ ویرایش شدهاست. این صفحه آخرینبار در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۱۱ ویرایش شدهاست. آب زیستمحیطی ممکن است شامل آب ذخیره شده در مخازن باشد و برای اهداف زیستمحیطی آزاد شود (آب زیستمحیطی نگه داشته شده) اما بیشتر اوقات آبی است که در آب راهها از طریق محدودیتهای نظارتی بر بهرهبرداری نگه داشته شدهاست. حتی با استفاده از درمان ثانویه، کیفیت آب قابل ارتقاء میباشد. در سال ۲۰۰۵، ۳۱ درصد مصرف آب ایالات متحده برای آبیاری، ۴۹ درصد برای نیروگاه ترموالکتریک ۱۱ درصد برای تأمین عمومی، ۴٪ برای صنعت، ۲٪ برای پرورش آبزیان، ۱٪ برای مصارف خانگی و کمتر از ۱٪ برای دام، بود. این محصولات در ابتدا در ژاپن و خاور دور و سپس در ایالات متحده و اروپا محبوبیت یافت و در حال حاضر در ایران نیز عرضه میگردد. اضافه شدن مواد تصفیه به فاضلاب آن را تبدیل به مایه ای نیمه جامد شبیه لجن میکند که در اصل حاوی ذرات شسته شده از محصولات آرایشی و الیاف مصنوعی موجود در پوشاک شسته شده در ماشینهای رختشویی هستند مشخص نیست وقتی این ذرات پلاستیک وارد چرخه محیط زیست میشوند از کجا سر درمیآورند پروفسور «آن مری ماهون» از پژوهشگران انستیتو تکنولوژی دوبلین میگوید: «ضروری است که ما از آنچه بر خاک و درون آن جریان مییابد آگاهی کامل بیابیم.

بهترین دستگاه تصفیه آب

Caboolture و Maroochy(جنوب شرق کوئینزلند، استرالیا) در LGA اخیراً آب بازیافتی را برای مصارف صنعتی تهیه میکند. این مواد سختی آب را قبل از ورود به دیگها میگیرند یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد آهک و گچ را رسوب میدهند و دیگر این رسوب محکم به جدار دیگ نمیچسبد و به اصطلاح آن را نرم میکنند. معمولاً سختی آبها در فصل باران، کم و در فصل خشکی، زیاد میشود؛ و بعضی مواقع هم در فصول پر باران و مرطوب مثل غارها ایجاد شود. میزان شدت سختی آب، به بستر جریان آب در سطح و زیر زمین بستگی دارد. در این پروسه، آب کنار قطب منفی کمی قلیایی و آب کنار قطب مثبت کمی اسیدی میشود. هدف از این فرایندها، پایداری و حفاظت از آب بهجای آبهای تصفیه شده استفاده شده سطح رودخانهها و اقیانوسها میباشد. آب اصلاحشده یا بازیافتی برای ایمنی و قابلیت اطمینان به شدت مهندسی شدهاست بهطوریکه کیفیت این نوع آب بسیار قابل پیشگوییتر از منابع آبی رو زمینی و زیر زمینی میباشد. در سنگاپور، آب بازیافتی که به عنوان آب جدید نیز شناخته شدهاست تمیزتر و از آبهایی میباشد که توسط دولت داده میشود. اساس کار این دستگاهها بر عبور مولکولهای غیر یونی مثل آب از یک غشاء با روزنههای بسیار ریز بنا شدهاست. This c onte nt was  done by G SA Con tent G ener ator​ D᠎emoversi on!

اما اگر بین این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت؛ لذا برای برقراری تعادل در غلظت، آب خالص از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) انتقال مییابد و این عمل تا آنجا ادامه مییابد که افزایش ارتفاع حاصله در ظرف آب نمک، فشار مضاعف ایجاد کرده و اجازه انتقال آب از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) را ندهد. ROWS، دارد. هر استثناء شماره خطا در SQL و پیام خطا مرتبط با آن را دارد. این سیستمها مزیتها و معایب هر دو سیستم قبل را خواهند داشت. این سیستم نیاز به مجدد تأمین کردن ایستگاه فضایی بهطور اغلب را کاهش داد. شهرهای بسیاری در رودخانه تایمز لندن وجود دارند که آب فاضلاب تصفیه شدهشان (آب غیر شرب) را درون این رودخانه تخلیه میکنند که به منظور تأمین جریان رودخانه در لندن مورد استفاده قرار میگیرد. نتیجه این گزارش میگوید که هماهنگی با چهارچوب تنظیماتی فدرال حفاظت از سلامت عمومی را بهبود بخشیده و اطمینان از استفاده مجدد از آب را در بین عموم افزایش میدهد.

انواع مختلفی از رزینهای تبادل یونی وجود دارند. در اکثر موارد برای شفاف سازی نهایی آب و حذف یونهای اندک باقی مانده در آب از ستونهای تبادل یونی بستر مختلط استفاده میشود. آب بازیافتی هنگامیکه بهطور مناسبی مورد استفاده قرار گیرد ایمن در نظر گرفته میشود. یک بعد مهم که باید در نظر گرفته شود، انعطافپذیری سیستم تأمین آب است. این پدیده در آمریکا نیز مشاهده گردیدهاست، که در آن رودخانه میسیسیپی به عنوان مقصد تصفیه پساب فاضلاب و منبع آب شرب در نظر گرفته میشود. بهترین راه حل برای این که اطمینان داشته باشید، آب مورد استفاده همیشه عاری از ناخالصی و آلاینده هاست، نصب دستگاه تصفیه آب صنعتی است. استفاده مجدد از آب شرب مستقیم به معنای قرار گرفتن آب مجدد استفاده شده بهطور مستقیم در خطوط لولهکشی میباشد، که منتهی به دستگاه تصفیه یا سیستم توزیع میگردد. ایمنی آب نوشیدنی گرفته شده از آب بازیافتی که تحت روشهای پیشرفته تصفیهسازی قرار میگیرد و با آبهای دیگر یکی میشود همچنان به عنوان چالشی باقیماندهاست. از آنجایی که جمعیت موجود در جهان نیازمند آب و راههای بهتر در معرض آب فاضلاب قرار گرفتن هستند، تقاضای بازیافت آب افزایش میابد.