احیای آب میتواند در رابطه با پروازهایی فضایی بشر بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، کارخانه کنترل آلودگی آب سن خوزه/سانتا برنامه بازیافتیای به منظور حفظ مردابهای آب شور طبیعی منطقه خلیج سانفرانسیسکو، ایجاد کرد. روشهای آبیاری مثل آبیاری شیاری و آب پاش هوایی معمولاً هزینه کمتری دارند اما بهطور معمول از کارایی کمتری نیز برخوردار هستند، زیرا مقدار زیادی آب تبخیر و در زیر منطقه ریشه (اصلی) تخلیه یا زهکشی میشود. محققان ۲۴۴ ترکیب که معمولاً در آب پیدا میشوند را مورد آزمایش قرار دادند. است که این کار را از راه پیوندهای هیدروژنی انجام میدهد. برای تعیین سریع سختی آب در آلمان، از قرصهای آماده شده برای این کار استفاده میشود. این باعث ایجاد معیاری برای مصرفکنندگان به منظور بهبود سیستمهای آب آنها میشود. آب فاضلاب پیش از بازگشت به محیط زیست باید از سیستمهای بسیاری عبور کند. دریچههای امنیت و کنترل جریان، سیستمهای ارتباطی سریع و مؤثر و تجهیزات تأمین اضطراری آب جزء بازیابی و مدیریت بحران برای زمانی که حوادث مهم آب اتفاق میافتد، میباشند. منابع تأمین آب، ممکن است بوسیله آلاینده های مختلف دچار آلودگی و یا ناخالصی های مختلف شوند. سازمان ملل تخمین میزند که تا سال ۲۰۵۰، ۳/۵ میلیارد نفر دیگر با بیشترین رشد در کشورهای در حال توسعه که از قبل دچار تنش آبی هستند، وجود خواهد داشت؛ بنابراین، تقاضای آب افزایش خواهد یافت مگر اینکه در صرفه جویی و بازچرخانی این منبع حیاتی افزایش قابل توجهی وجود داشته باشد.  Con​te nt w as creat​ed wi th t​he help of G​SA C onte᠎nt ​Ge​nera tor DEMO​.

دستگاه تصفیه آب

نقل قولهای متداول عبارتند از: وزیر امور خارجه سابق مصر و دبیرکل سابق سازمان ملل، پطرس غالی که پیشبینی میکند: «جنگ بعدی در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نه سیاست»؛ جانشین او در سازمان ملل، کوفی عنان که در سال ۲۰۰۱ گفت «رقابت شدید بر سر آب شیرین منشا درگیری و جنگها در آینده میشود» و معاون سابق بانک جهانی اسماعیل سراگلدین که گفت جنگهای قرن آینده بر سر آب خواهد بود مگر اینکه تغییرات چشمگیری در حکمرانی رخ دهد. این تفاوت، استفاده ناپایدار برای مدت زمان طولانی و بدون عواقب شدید را برای انسانها تسهیل میکند. از جابجایی ظرف در زمان تخمیر اجتناب کنید. اگر یک مخزن پرتر از آنچه که باید باشد نگه داشته شود، (به غیر از مصرف تفریحی) سپس آب حفظ شده را میتوان به عنوان استفاده تفریحی دستهبندی کرد. خوب کف نکردن صابون از دیگر اثرات سختی آب است که موجب افزایش مصرف صابون نیز میشود.

تفاوت عمده این است که به دلیل سرعت پایین بازیابی آن، ذخیرهسازی آب زیرزمینی عموماً (در حجم) در مقایسه با ورودیها نسبت به آنچه که برای آب سطحی وجود دارد، بسیار بیشتر است. همچنین برای نظافت نماهای آجری و سنگهای تیشهای از واتر سند بلاست استفاده میشود. در برخی کارواشها عملیات نظافت داخلی اتومبیل نیز به عنوان بخشی از مراحل شستشوی اتومبیل صورت میپذیرد. این دستگاهها به صورت معمول با استفاده از پدیده فیزیکی تعرق رطوبت هوا را از بین میبرد. نیاز است که در دسترسی به آب، ضمن در نظر گرفتن اثر تغییر اقلیم و سایر متغیرهای زیستمحیطی و اجتماعی، تعدیل صورت گیرد. با استفاده از پروسههای پیشرفته تصفیه سازی، آنها آبی را تولید میکنند که در راستای تمای استانداردهای آب نوشیدنی میباشد. تنش آبی اغلب منجر به منازعات در سطوح محلی و منطقه ای شدهاست. این سیستم نیاز به مجدد تأمین کردن ایستگاه فضایی بهطور اغلب را کاهش داد. یک نظام آب سطحی برای تأمین آب چنین مزرعه ای، نیازمند یک ظرفیت ذخیرهسازی زیاد برای جمعآوری آب در طول سال و آزادسازی آن در یک مدت زمان کوتاه است.

​This data w as wri tt en  by G᠎SA C ontent G​enerator ​DE​MO᠎!

تصفیه آب خانگی

شهرداری و سازمانهای آب و فاضلاب، آییننامه و دستورالعملی برای تعبیهٔ لولههای مجاری دفع فاضلاب دارند که در زمان ساخت ساختمان، لازمالاجراست. این موضوع به این دلیل است که در حال حاضر ۷ میلیارد نفر روی سیاره هستند، مصرف گوشت و سبزیجات آنها در حال افزایش است، و رقابت فزاینده ای بر سر آب برای صنعت، محصولات سوخت زیستی شهرنشینی و اقلام غذایی متکی به آب وجود دارد. این امر به دلیل مصرف مستقیم انسان به واسطهٔ آبیاری با آب زیرزمینی اتفاق میافتد. تکنولوژیهای جدید برای بازیافت اجازه استفاده از آب برای اهداف fracing را میدهند و در حدود ۴-۷ میلیون یا بیشتر بشکه در هر چشمه ذخیره میگردد. حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر آب برای تولید غذای کافی برای تأمین نیاز رژیم غذایی روزانه یک فرد لازم است. همچنین سمی و بالقوه سرطان زا است ، اما برای استفاده های دارویی از آن به اندازه کافی ایمن است. نمک زدایی فرآیندی مصنوعی است که توسط آن آب شور (عموما آب دریا) به آب شیرین تبدیل میشود. این روش در ایران در حدود ۱۵تا۱۷سال است که اجرا میشود. قانون آب پاک سال ۱۹۷۲ که برای آب سالم برای ماهیگیری و تفریح و سرگرمی طراحی شده بود، حذف فضولات بازیافت نشده منابع شهری و صنعتی را لازمالاجرا کرد و دولت فدرال آمریکا در حدود بیلیون-ها دلار به منظور تأسیس تصفیهخانههایی بازیافت آب در اطراف کشور فراهم کرد.